timmerwerken pauwels


Go to content

Privacy verklaring.

 

 

Timmerwerken Pauwels / JP protect verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Jurgen Pauwels op e-mailadres: info@timmerwerkenpauwels.be of jpprotect1@gmail.com

 

 

Toepassingsgebied

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Timmerwerken Pauwels/ JP Protect met ondernemingsnummer 0873 505 784, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

 

Persoonsgegevens

 

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon – en gsm nummer). Voor bepaalde activiteiten kan het zijn dat wij ook uw identiteitskaartnummer nodig hebben. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dan ook dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

 

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 

Klantgegevens:

 

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, de boekhouding en klantenbeheer. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld deur openen voor politie of deurwaarder) en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

Gegevens van leveranciers en onderaannemers:

 

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding.

 

Andere gegevens

 

Naast de gegevens van klanten en leveranciers/onderaannemers verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten, nuttige contacten binnen onze sectors, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten.

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding)

 

Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de groep Timmerwerken Pauwels/JP Protect) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met timmerwerken Pauwels/ JP Protect verbonden zijn of met enige andere partner van Timmerwerken Pauwels/JP Protect. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen? Wij zullen in dat geval redelijk inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Timmerwerken Pauwels/JP Protect garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Rechten

 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
  • Recht op gegevensverwijdering of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevensverwijdering of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomsten of ons gerechtvaardigd beland, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en vorm die leesbaar is door machines te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

 

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Timmerwerken Pauwels/JP Protect. De contactpersoon hiervoor is Jurgen Pauwels met contactgegevens 0479/32 14 22 of info@timmerwerkenpauwels.be of jpprotect1@gmail.com.

 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u toch van oordeel bent dat uw rechten zijn geschonden en u binnen onze onderneming geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij: Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel e-mail: commission@privacycommission.be

 

 

 
Back to content | Back to main menu